การสร้างเส้นเลือดใหม่

การสร้างเส้นเลือดใหม่กับโรคตาการสร้างเส้นเลือดใหม่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของตามากมายซึ่งรวมถึงโรคจอตาเสื่อมจากเบาหวาน ภาวะความผิดปกติของเส้นเลือดจอประสาทตา โรคจอประสาทตาเสื่อม เส้นเลือดเกิดขึ้นบริเวณตาดำ ต้อหินชนิดมีเส้นเลือดงอกใหม่ (Neovascular Glaucoma)

ภาพ 1. เลือดออกในน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาลอกจากแรงดึง
เลือดออกในน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาลอกจากแรงดึง

โรคจอตาเสื่อมจากเบาหวาน (Diabetic Retinopathy)

การสร้างเส้นเลือดใหม่กับโรคจอตาเสื่อมจากเบาหวาน

โรคจอตาเสื่อมจากโรคเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนทุติยภูมิซึ่งเกิดที่หลอดเลือดขนาดเล็ก ปัญหาสำคัญของจอตา 2 ประการอันได้แก่ จุดภาพชัดบวมน้ำจากเบาหวาน (Diabetic Macular Edema) และภาวะแทรกซ้อนจากการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของเส้นเลือดจอตาหรือการสร้างเส้นเลือดใหม่เป็นต้นเหตุส่วนใหญ่ของการสูญเสียการมองเห็นที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน การไหลเวียนของเลือดในจอตาที่เพิ่มสูงขึ้นเองก็มีความสำคัญทางพยาธิสภาพที่เร่งให้อาการโรคจอตาเสื่อมจากเบาหวานแย่ลงเป็นลำดับรองลงไปจากการสร้างเส้นเลือดใหม่ ความเข้าใจในบทบาทของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการควบคุมการไหลเวียนของเลือดในจอตา เนื่องจากเชื่อกันว่าระดับกลูโคสในเลือดที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบทางโครงสร้างและทางกายภาพต่อหลอดเลือดฝอยในจอตา ซึ่งทำให้หลอดเลือดเหล่านี้สูญเสียความสามารถทั้งในด้านโครงสร้างกายวิภาคและด้านหน้าที่การทำงาน น้ำตาลในเลือดสูงจะนำมาซึ่งภาวะขาดออกซิเจนในเนื้อเยื่อจอตาและนำไปสู่การสร้าง VEGF-A (โปรตีนกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดดำใหม่) ภาวะขาดออกซิเจนจึงเป็นตัวควบคุมที่เป็นกุญแจสำคัญของการงอกเส้นเลือดใหม่ในตาที่เกิดจาก VEGF การสร้างเส้นเลือดใหม่สามารถควบคุมได้โดยตัวเหนี่ยวนำและตัวยับยั้งการสร้างเส้นเลือดเป็นลำดับถัดไปจากการเหนี่ยวนำ VEGF โดยภาวะขาดออกซิเจน สมดุลย์ระหว่าง VEGF กับตัวยับยั้งการสร้างเส้นเลือดอาจจะตัดสินได้จากการเพิ่มจำนวนของการสร้างเส้นเลือดใหม่ในโรคจอตาเสื่อมจากเบาหวาน เนื่องจาก VEGF-A เป็นตัวเหนี่ยวนำการสร้างเส้นเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นการนำวิธีการรักษาโดยการใช้ยา anti-VEGF เข้ามาใช้จึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่พิสูจน์ได้แล้วว่าประสบความสำเร็จในการรักษาโรคเบาหวานขึ้นจอตาระยะหลัง (Proliferative Diabetic Retinopathy : PDR)

โรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุ

โรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุ (Age-related Macular Degeneration : AMD) เป็นโรคที่มีเส้นเลือดใหม่ซึ่งไม่มีอยู่ในสภาวะปกติงอกขึ้นมาจากชั้นเนื้อเยื่อลูกตาบริเวณแมคิวล่า (จุดกลางรับภาพ) ซึ่งอยู่นอกเรติน่าในบริเวณที่มีเส้นเลือดอยู่หนาแน่น (macular choroid) เข้าไปหาเรติน่า เนื่องจากผนังของเส้นเลือดที่งอกใหม่นี้มีความเปราะบางมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่เป็นโรคจอตาเสื่อมจากเบาหวาน จึงทำให้เลือดรั่วซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อแมคิวล่า ทำให้การมองเห็นฝ้ามัวลงและทำลายการทำงานของแมคิวล่าซึ่งเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดในเรติน่า อาการอาจจะคืบหน้าอย่างรวดเร็วจนทำให้การมองเห็นแย่ลงและมองเห็นภาพบิดเบือน ดังนั้นการเกิดเส้นเลือดใหม่จึงเป็นต้นเหตุในการทำลายแมคิวล่าของเรติน่าได้โดยมีอาการมองเห็นภาพขุ่นมัวเป็นผลลัพท์ตามมา และนอกจากนี้ก็ยังมีควาเสี่ยงที่จะตาบอดได้สูงในรายที่มีอาการหนัก

ภาพ 2. การทรุดลงของอาการของโรคที่ก่อให้เกิดเส้นเลือดอุดตัน
การทรุดลงของอาการของโรคที่ก่อให้เกิดเส้นเลือดอุดตัน
อาหารเสริมที่จะช่วยยับยั้งการงอกของเส้นเลือดเกิดใหม่
อาหารเสริมที่จะช่วยยับยั้งการงอกของเส้นเลือดเกิดใหม่, Serepen Pigment
Serepen Pigment

“Serepen Pigment” เป็นสารประกอบชนิด ใหม่ที สกัดได้จากผลปาล์มใบเลี อยมีประสิทธิ ภาพสูงในการยับยั งเส้นเลือดงอกใหม่ที ก่อ ให้เกิดโรคต่างๆ

อ้างอิง
  1. Aiello LM. Perspectives on diabetic retinopathy. Am J Ophthalmol 2003 Jul, 136(1), 122-135
  2. Caldwell RB; Bartoli M; Behzadian MA; El-Remessy AE; Al-Shabrawey M; Platt DH; Caldwell RW. Vascular endothelial growth factor and diabetic retinopathy: pathophysiological mechanisms and treatment perspectives. Diabetes Metab Res Rev 2003 Nov-Dec, 19(6), 442-455
  3. Smith LE; Shen W; Perruzzi C; Soker S; Kinose F; Xu X; Robinson G; Driver S; Bischoff J; Zhang B; Schaeffer JM; Senger DR. Regulation of vascular endothelial growth factor-dependent retinal neovascularization by insulin-like growth factor-1 receptor. Nat Med 1999 Dec, 5(12), 1390-1395
  4. Crawford TN; Alfaro DV 3rd; Kerrison JB; Jablon EP. Diabetic retinopathy and angiogenesis. Curr Diabetes Rev 2009 Feb, 5(1), 8-13
  5. Nguyen DH, Luo J, Zhang K, Zhang M. Current therapeutic approaches in neovascular age-related macular degeneration. Discov Med. 2013 Jun;15(85):343-8.
  6. Heier JS. Neovascular age-related macular degeneration: individualizing therapy in the era of anti-angiogenic treatments. Ophthalmology. 2013 May;120(5 Suppl):S23-5. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.01.059.


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT